УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)


Данни за Администратора:
Рент Мейт ООД е Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в София. 

Основна дейност на дружеството е осъществяване търговска дейност в областта на информационните технологии, интернет, софтуер и бизнес решения и услуги, иновации, ноу-хау, патенти и хардуер.

Данни за контакт с Дружеството: Местоположение: Държава:  Република България, гр. София

Седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. ул. "Осогово” № 68 ап. 17 

Управител – Христо Събев
Телефон: 0885840707
Ел. поща: info@rent-mate.bg
Интернет страница: www.rent-mate.bg

Можете да се свържете с Отговорника по защита на данните да се свържете директно тук:
Ел. поща: AdminGDPR@rent-mate.bg
Телефон: 0888 366 382

Данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни: Поддържаните от Рент Мейт ООД регистри с лични данни са:
- Регистър „Потребители“, в който се вписват следните видове лични данни:
• Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, телефон за връзка и други необходими за идентифициране на субекта на данни);
• Икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка, банкова информация, банкови референции и др.п.;
• Снимка на личната карта 
• Снимка на потребителя
• Адрес на електронна поща
• Линк към профили в социални мрежи

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
- За извършване на процесите по отдаване и наемане на продукти чрез платформата Рент Мейт

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
1. Обработването се основава на Вашето съгласие;
2. За изпълнение на заявена от вас заявка за наем или отдаване под наем на продукт;
3. Обработването е необходимо да изпълним законови задължения Кодекс на труда, КСО, ЗДДФЛ, ЗСч, ЗЗД и др. 

Съгласие: Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. 
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с  подаване на писмено заявление, в което изрично посочвате това. 


Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация.
Рент Мейт ООД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие). 

Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:


Период на съхраняване на данните
Рент Мейт ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от сроковете, определени в Кодекса на труда – за ведомости – 50 години; за всички договори – 5(пет) години, след изпълнението им, текущи документи по Закона за счетоводството – 3 години, като всички срокове ще бъдат съобразявани с изискванията на българското законодателство към момента на извършване на действията по създаване, съхраняване, обработване, оттегляне и заличаване на личните данни.

Дружеството има процедура за съхраняване и унищожаване на вашите лични данни. 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 • Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от дружеството и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от дружеството личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от дружеството да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от дружеството  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: 
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; o когато сте оттеглил своето съгласие; 
  • когато сте възразил срещу обработването, 
  • когато обработването е незаконосъобразно; 
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; 
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, 
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от дружеството да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез дружеството  (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на дружеството или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)